Ana Sayfa  Tüm Duyurular  Duyurunun Detayı

Türk Patent ve Marka Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı (05.09.2017)

Kurumumuz Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri gereğince görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları yapılmak suretiyle aşağıda unvanı/sınıfı/derecesi/adedi belirtilen kadrolara atama yapılacaktır.

 

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

UNVAN ADI

SINIFI

DERECESİ

ADEDİ

Şube Müdürü

GİH

1

  8

Çözümleyici

GİH

1

  2

TOPLAM

 

 

  10

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

UNVAN ADI

SINIFI

DERECESİ

ADEDİ

Mühendis

TH

1

  1

Mühendis

TH

2

  1

Mühendis

TH

5

  5

Programcı

TH

5

  1

Tekniker

TH

6

  3

TOPLAM

 

 

  11

 

1. Genel Bilgiler

1.1. Sınav, 22 Ekim 2017 tarihinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından Ankara'da gerçekleştirilecektir.

1.2. Adaylar başvurularını; 06-12 Eylül 2017 tarihleri arasında görev yaptıkları birimleri aracılığıyla Personel Dairesi Başkanlığına göndereceklerdir. 

(Ek-1 Başvuru Formu)

1.3. Duyurulan kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel başvuruda bulunabilecektir.

1.4. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan personel sınava başvurabilir.

1.5. Adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilir.

1.6. Aday memur statüsünde bulunanlar başvuruda bulunamaz.

1.7. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Kurumumuz resmi internet ve intranet sitelerinde ilan edilecektir.

 

2. Sınava İlişkin Başvuru Şartları

2.1 Genel Şartlar

2.1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresine sahip olmak.

2.1.2. Kurumda en az altı ay çalışmış olmak.

2.1.3. Sınavlarda başarılı olmak.

 

2.2 Şube Müdürü Kadrosuna Atanacak Personelde Aranacak Özel Şartlar:

2.2.1. Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

2.2.2. Avukat, sivil savunma uzmanı, APK uzmanı, uzman, mühendis, istatistikçi, mütercim, çözümleyici ve programcı kadrolarında ayrı ayrı ya da birlikte en az üç yıl; şef ve kütüphaneci kadrolarında ayrı ayrı ya da birlikte en az beş yıl; bilgisayar işletmeni, tekniker, memur, ambar memuru, sekreter ve teknisyen kadrolarında ayrı ayrı ya da birlikte en az on yıl hizmeti bulunmak.

 

2.3. Çözümleyici Kadrosuna Atanacak Personelde Aranacak Özel Şartlar:

2.3.1. Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

2.3.2. Bilgisayar eğitimi veren üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da  bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında sertifika sahibi olmak.

2.3.3. En az bir bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek.

2.3.4. Bilgisayar işletmeni, tekniker, memur, ambar memuru, santral memuru, sekreter ve teknisyen kadrolarında ayrı ayrı ya da birlikte en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak.

 

2.4. Mühendis Kadrosuna Atanacak Personelde Aranacak Özel Şartlar:

2.4.1. Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak.

 

2.5. Programcı Kadrosuna Atanacak Personelde Aranacak Özel Şartlar:

2.6.1. En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıllık yüksekokul mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı programcı sertifikasına sahip olma.

2.6.2. En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek.

 

2.7. Tekniker Kadrosuna Atanacak Personelde Aranacak Özel Şartlar:

2.7.1. İki yıllık mesleki veya teknik eğitim veren yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

 

3. Sınavın Şekli:

3.1. Sınav; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

3.2. Yazılı sınav, çoktan seçmeli test usulünde tek oturum halinde yapılacaktır. 


4. Sınav Konuları ve Ağırlıkları 

ŞUBE MÜDÜRÜ

KONULAR

DAĞILIM

(%)

SIRA NO

KONU ADI

1 GENEL

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

- 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu

- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

- 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

- 7201 sayılı Tebligat Kanunu

- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

- 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

- Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

- Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

50

 

2 KURUM

- 5000 sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

- 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu

- Türk Patent ve Marka Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

- Türk Patent ve Marka Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

30

3 GENEL KÜLTÜR

- Anayasa

- Türkçe Dil Bilgisi

- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

20

 

ÇÖZÜMLEYİCİ

KONULAR

DAĞILIM

(%)

SIRA NO

KONU ADI

1 GENEL

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

- 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu

- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

- Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- TC Anayasası

- Türkçe Dil Bilgisi

- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

40

 

2 KURUM

- 5000 sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

- 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu

20

3 MESLEKİ

- Network Sistemleri

40

 

MÜHENDİS

KONULAR

DAĞILIM

(%)

SIRA NO

KONU ADI

1 GENEL

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

- 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu

- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

- Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- TC Anayasası

- Türkçe Dil Bilgisi

- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

40

 

2 KURUM

- 5000 sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

- 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu

 

20

3 MESLEKİ

- Temel Matematik

- Temel Fizik

- Temel Kimya

40

 

PROGRAMCI

KONULAR

DAĞILIM

(%)

SIRA NO

KONU ADI

1 GENEL

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

- 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu

- 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

- Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- TC Anayasası

- Türkçe Dil Bilgisi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

40

 

2 KURUM

- 5000 sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

- 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu

 

30

3 MESLEKİ

- Dotnet

- Java

30

 

TEKNİKER

KONULAR

DAĞILIM

(%)

SIRA NO

KONU ADI

1GENEL

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

- 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu

- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

- Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- TC Anayasası

- Türkçe Dil Bilgisi

- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi     

40

 

2 KURUM

- 5000 sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

- 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu

 

30

3 ALAN

- Matematik 1

- Fizik 1

- Kimya 1

30

 

5. Sınavın Değerlendirilmesi

5.1. Yazılı sınavda; yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alan başarılı sayılacaktır.

5.2. Sözlü sınava; yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen her bir kadro sayısının beş katına kadar aday çağrılacaktır. (Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınacaktır.)

5.3. Sözlü sınavda adaylar; Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;

       5.3.1 Yukarıda belirtilen yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

       5.3.2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

       5.3.3. Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

       5.3.4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

       5.3.5. Genel kültürü ve genel yeteneği

       5.3.6. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı tespit edilecektir.

5.4. Sözlü sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacaktır.

 

6. Başarı Sıralaması

6.1. Başarı puanı her bir kadroya atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle (65 puan ve üzeri) tespit edilecektir.

6.2. Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

       6.2.1. Hizmet süresi fazla olanlara,

       6.2.2. Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

       6.2.3. Üst öğretim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilecektir.

6.3. Başarı puanı listesi, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde Kurumumuz resmi internet ve intranet sitelerinde ilan edilecektir.

6.4. Adayların başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenecektir. 

7. Diğer Hususlar

7.1. Kurum tarafından düzenlenecek sınav giriş belgesi ile birlikte kurum kimliği, nüfus cüzdanı veya ehliyeti yanında olmayanlar sınava alınmayacaktır.

7.2. Sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için Türk Patent ve Marka Kurumu personeli Görevde Yükselme ve unvan Değişikliği Yönetmeliğinde öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

7.3. Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kâğıtlarına belirleyici işaret koyanların, başvuruda gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacak ve atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilecektir. Ayrıca, bu kişiler hakkında 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri uygulanacaktır.