Ana Sayfa  Organizasyon ŞemasıKURUM DAİRE BAŞKANLIKLARI

- İç Denetim Başkanlığı
Meftune GÜL 1.Hukuk Müşaviri
Salih BEKTAŞ Patent Dairesi Başkanı
Dr. Elif Betül AKIN Markalar Dairesi Başkanı
Fatih KARAHAN Tasarımlar Dairesi Başkanı
- Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanı
Kadri Yavuz ÖZBAY Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı
- Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı
Muhammed Ali IŞIK Personel Dairesi Başkanı
Sebahattin AKÇAY Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı
Reşit GÜRMEN Yenilik ve Tanıtım Dairesi Başkanı V.
Reşit GÜRMEN Bilgi İşlem Dairesi Başkanı V.
Vehbi MESCİGİL Strateji Geliştirme Dairesi V.
 

ANA HİZMET BİRİMLERİ

Patent Dairesi Başkanlığı 
 • Patentlerin tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt, dosyalama, araştırma, inceleme, değerlendirme, tescil işlemlerini yapar,
 • Patentlerin ve patent tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre, lisans, devir, sair değişikliklerle ilgili işlemlerini yapar,
 • Patentlerin ilan, tasnif ve sicil işlemlerini yapar,
 • Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.

Markalar Dairesi Başkanlığı 
 • Markaların tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt, dosyalama, araştırma, inceleme, değerlendirme, tescil işlemlerini yapar,
 • Markaların ve marka tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre, lisans, devir, sair değişikliklerle ilgili işlemlerini yapar,
 • Markaların ilan, tasnif ve sicil işlemlerini yapar.
 • İlgili mevzuat hükümlerine göre, belirli nitelikleri haiz işaret ve ibarelerin koruma altına alınması, markaların tanınmışlık düzeyleri ile ilgili esasların belirlenmesi ve uygulamaya konulması işlemlerini yapar,
 • Coğrafi işaretlerle ilgili işlemleri yürütür,
 • Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.

 Tasarımlar Dairesi Başkanlığı 
 • Tasarımların tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt, dosyalama, araştırma, inceleme, değerlendirme ve tescil işlemleri ile lisans, devir ve sair değişikliklerle ilgili işlemlerini yapar,
 • Tasarımların ilan, tasnif ve sicil işlemlerini yapar,
 • Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 
 • Kurumun görev alanına giren uluslararası anlaşmaları izler , inceler ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gereken çalışmaları yürütür.
 • Uluslararası Anlaşmalardan katılınması gerekenlere katılmak için 5/5/1963 ve 1173 sayılı Kanun çerçevesinde işlemleri yürütür.
 • Gerekli hallerde mevzuatta düzenlemeler yapmak üzere Başkanlığa önerilerde bulunur.
 • Yabancı mevzuatı temin eder ve izler.
 • Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.

YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ

Personel Dairesi Başkanlığı 
 • Kurum bünyesinde görev yapan personelin iş akidleri, kadro, terfi, görev, yolluk, sağlık, izin ve benzeri özlük işlemleri ile ilgili hizmetleri yürütür,
 • Sosyal hizmetler ve hizmet içi eğitim ile ilgili işleri yapar,
 • Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.

Destek Hizmetleri  Dairesi Başkanlığı 
 • Kurum tarafından yapılması gerekli harcamaların, toplanacak gelirlerin ve satın almaların ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar,
 • Kurumun temizlik, bakım ve onarım hizmetleri ile Kurumun ihtiyaçları için taşınır ve taşınmaz malların satın alınması veya kiralanması, bunların gerektiğinde satılması veya kiraya verilmesi işlerini Yönetim Kurulu'na sunar ve bu işleri Yönetim Kurulunun onayı ile yürütür,
 • Evrak giriş ve çıkışları ile arşiv hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar,
 • Demirbaş ve diğer kayıtları tutar,
 • Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.

Yenilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı 
 • Kurumun görevleri ile ilgili olarak eğitici ve bilgi verici kitap, broşür, dergi şeklinde yayın yapar,
 • Sınai mülkiyet hakları ile ilgili yurtiçine ve yurtdışına dokümanlar yayınlar. Sınai mülkiyet kütüphanesi ile ilgili hizmetleri yürütür,
 • İlgili mevzuda yurt içinde ve dışında tescil edilmiş patentler ve markalara ait bilgi ve belgeleri toplar , bunları Enstitü'nün ve kamunun istifadesine sunar,
 • Resmi Sınai Mülkiyet Gazetesini yayınlar,
 • Sınai mülkiyet hakları ile ilgili her türlü eğitim ve tanıtım faaliyetlerini yürütür,
 • Yönetim kurulu kararı ile uygun görülen yerlerde enformasyon birimlerinin faaliyette bulunması için gerekli işbirliği çalışmalarını yürütür,
 • Kurum bünyesinde bilgi işlem sisteminin kurulmasını, donanım ve yazılımın işletilmesini ve geliştirilmesini sağlar,
 • Sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak bilgi ve belgelerin bilgisayar ortamına aktarılmasını ve saklanmasını sağlar,
 • Bilgisayar ortamındaki bilgilerin Enstitü'nün ilgili birimleri tarafından en hızlı biçimde kullanılabilmesi için gerekli çalışmaları yapar.
 • Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 
 • Kurumun görevleri ile ilgili olarak eğitici ve bilgi verici kitap, broşür, dergi şeklinde yayın yapar,
 • Sınai mülkiyet hakları ile ilgili yurtiçine ve yurtdışına dokümanlar yayınlar. Sınai mülkiyet kütüphanesi ile ilgili hizmetleri yürütür,
 • İlgili mevzuda yurt içinde ve dışında tescil edilmiş patentler ve markalara ait bilgi ve belgeleri toplar , bunları Enstitü'nün ve kamunun istifadesine sunar,
 • Resmi Sınai Mülkiyet Gazetesini yayınlar,
 • Sınai mülkiyet hakları ile ilgili her türlü eğitim ve tanıtım faaliyetlerini yürütür,
 • Yönetim kurulu kararı ile uygun görülen yerlerde enformasyon birimlerinin faaliyette bulunması için gerekli işbirliği çalışmalarını yürütür,
 • Kurum bünyesinde bilgi işlem sisteminin kurulmasını, donanım ve yazılımın işletilmesini ve geliştirilmesini sağlar,
 • Sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak bilgi ve belgelerin bilgisayar ortamına aktarılmasını ve saklanmasını sağlar,
 • Bilgisayar ortamındaki bilgilerin Enstitü'nün ilgili birimleri tarafından en hızlı biçimde kullanılabilmesi için gerekli çalışmaları yapar.
 • Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.

DANIŞMA BİRİMLERİ

Hukuk Müşavirliği
 • Sınai mülkiyet hakları ile ilgili mevzuatın günün koşullarına uygun hale getirilmesi için çalışmalar yapar,
 • Hukuki konularda Yönetim Kurulu'na ve Başkanlığa danışmanlık yapar,
 • Sınai mülkiyet haklarına ait ulusal ve uluslararası hukukla ilgili anlaşmalar, kanunlar, yönetmelikler, diğer mevzuat, rapor, makale ve benzeri düzenlemeleri hizmete hazır tutar,
 • Mahkemelerde Enstitü'yü temsil eder,
 • Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
 • Kurumun stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine eder ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütür,
 • İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Kurum bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlar ve Kurum faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izler ve değerlendirir,
 • Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı finansman programı hazırlar ve hizmet gereksinimlerini dikkate alarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlar,
 • Mahkemelerde Enstitü'yü temsil eder,
 • Bütçe kayıtlarını tutar, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplar, değerlendirir ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlar,
 • İlgili mevzuatı çerçevesinde Kurum gelirlerini tahakkuk ettirir, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütür,
 • Muhasebe hizmetlerini yürütür,
 • Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Kurumun faaliyet raporunu hazırlar,
 • Kurumun mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenler,
 • Kurumun yatırım programının hazırlanmasını koordine eder, uygulama sonuçlarını izler ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlar,
 • Kurum, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütür ve sonuçlandırır,
 • Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda Kurum Başkanına ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlar ve danışmanlık yapar,
 • Ön mali kontrol faaliyetini yürütür,
 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar,
 • Her yıl yeniden belirlenerek uygulamaya konulan ücret tebliğinin hazırlanması ve yürürlüğe konulmasına ilişkin işlemleri yürütür,
 • Danışma Kurulu toplantılarının düzenlenmesini, organizasyonunun yapılmasını ve raporlarının tanzim edilmesini sağlar,
 • Kurum nezdinde işlem yapma yetkisi olan patent ve marka vekillerine ilişkin sicil kayıtlarını tutar ve iki yılda bir yapılan patent ve marka vekilliği yeterlik sınavını organize eder,
 • Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapar.