Ana Sayfa  Tüm Duyurular  Duyurunun Detayı

Türk Patent ve Marka Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı (29.07.2020)

 

 

Kurumumuz Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri gereğince sınav yapılmak suretiyle aşağıda unvanı/sınıfı/derecesi/adedi belirtilen kadrolara atama yapılacaktır.

 

 

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

UNVAN ADI

SINIFI

DERECESİ

ADEDİ

Çözümleyici

TH

1

1

Çözümleyici

TH

5

5

TOPLAM

 

 

6

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

UNVAN ADI

SINIFI

DERECESİ

ADEDİ

Mühendis

TH

5

5

Programcı

TH

1

1

Programcı

TH

5

18

Tekniker

TH

5

4

Tekniker

TH

6

1

TOPLAM

 

 

29

 


1. Genel Bilgiler

1.1. Sınav, 19 Eylül 2020 tarihinde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından Ankara'da gerçekleştirilecektir.

1.2. Adaylar başvurularını; 29 Temmuz 2020 – 10 Ağustos 2020 tarihleri arasında görev yaptıkları birimlere vereceklerdir. (Ek-1 Başvuru Formu) 

1.3. Birimler tarafından dilekçeler, başvuru tarihinin bittiği günün ertesi günü Personel Dairesi Başkanlığına gönderilecektir.

1.4. Duyurulan kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel başvuruda bulunabilecektir.

1.5. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan personel sınava başvurabilecektir.

1.6. Adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilecektir.

1.7. Aday memur statüsünde bulunanlar başvuruda bulunamayacaktır.

1.8. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Kurumumuz resmi internet ve intranet sitelerinde ilan edilecektir.

 

2. Sınava İlişkin Başvuru Şartları

2.1 Genel Şartlar

2.1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresine sahip olmak,

2.1.2. Kurumda en az altı ay çalışmış olmak.

 

2.2. Çözümleyici Kadrosuna Atanacak Personelde Aranacak Özel Şartlar:

2.2.1. Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2.2.2. Bilgisayar eğitimi veren üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da  bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında sertifika sahibi olmak,

2.2.3. En az bir bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

2.2.4. Bilgisayar işletmeni, tekniker, memur, ambar memuru, santral memuru, sekreter ve teknisyen kadrolarında ayrı ayrı ya da birlikte en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak.

 

2.3. Mühendis Kadrosuna Atanacak Personelde Aranacak Özel Şartlar:

2.3.1. Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak.

 

2.4. Programcı Kadrosuna Atanacak Personelde Aranacak Özel Şartlar:

2.4.1. En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıllık yüksekokul mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2.4.2. En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek.

 

2.5. Tekniker Kadrosuna Atanacak Personelde Aranacak Özel Şartlar:

2.5.1. İki yıllık mesleki veya teknik eğitim veren yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

 

3. Sınavın Şekli:

3.1. Sınav; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

3.2. Yazılı sınav, çoktan seçmeli test usulünde tek oturum halinde yapılacaktır.

 


4. Sınav Konuları ve Ağırlıkları

 


ÇÖZÜMLEYİCİ

 

KONULAR VE DAĞILIMI

 

SIRA NO

KONU ADI

DAĞILIM (%)

 

 

 

 

1

GENEL

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 2. 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 3. 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
 4. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
 5. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 6. TC Anayasası
 7. Türkçe Dil Bilgisi
 8. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

 

 

 

 

40

 

2

KURUM

 

 1. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
 2. 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (TÜRKPATENT Teşkilat Kararnamesi)
 3. Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

 

 

30

3

MESLEKİ

 1. Network Sistemleri

30

 

 

MÜHENDİS

KONULAR VE DAĞILIMI

SIRA NO

KONU ADI

DAĞILIM (%)

 

 

 

 

1

GENEL

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 2. 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 3. 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
 4. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
 5. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 6. TC Anayasası
 7. Türkçe Dil Bilgisi
 8. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

 

 

 

 

40

2

KURUM

 1. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
 2. 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (TÜRKPATENT Teşkilat Kararnamesi)
 3. Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

 

 

30

3

MESLEKİ

 1. Temel Matematik
 2. Temel Fizik
 3. Temel Kimya

30

 

 


PROGRAMCI

KONULAR VE DAĞILIMI

SIRA NO

KONU ADI

DAĞILIM (%)

 

 

 

 

 

1

GENEL

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 2. 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 3. 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
 4. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
 5. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 6. TC Anayasası
 7. Türkçe Dil Bilgisi
 8. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

 

 

 

 

40

 

2

KURUM

 1. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
 2. 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (TÜRKPATENT Teşkilat Kararnamesi)
 3. Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

 

 

30

3

MESLEKİ

 1. Dotnet
 2. Java

30

 

 


TEKNİKER

KONULAR VE DAĞILIMI

SIRA NO

KONU ADI

DAĞILIM (%)

 

 

 

 

 

1

GENEL

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 2. 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 3. 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
 4. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
 5. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 6. TC Anayasası
 7. Türkçe Dil Bilgisi
 8. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

                                                 

 

 

 

 

40

 

 

2

KURUM

 1. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
 2. 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (TÜRKPATENT Teşkilat Kararnamesi)
 3. Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (Yeni sınavda sorumlu tutulacak yeni başlık)

 

 

30

 

3

MESLEKİ

 1. Matematik 1
 2. Fizik 1
 3. Kimya 1

30

5. Diğer Hususlar

5.1. Kurum tarafından düzenlenecek sınav giriş belgesi ile birlikte, nüfus cüzdanı veya ehliyeti yanında olmayanlar sınava alınmayacaktır.

 

5.2. Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kâğıtlarına belirleyici işaret koyanların, başvuruda gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacak ve atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilecektir. Ayrıca, bu kişiler hakkında 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri uygulanacaktır.