Hakkımızda

Vizyonumuz

Türkiye’nin fikri mülkiyet portföyünün ve yenilik ekosisteminin gelişimine katkı sağlayan, sınai mülkiyet alanında ulusal ve uluslararası düzeyde etkin rol oynayan bir kurum olmak.

Misyonumuz

Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda; sınai mülkiyet bilincini toplumun bütün kesimlerinde artırmak ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde etkin korunmasına ve ticarileştirilmesine katkı sağlamak.

Lorem Ipsum

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Görevleri

 • Patentler, faydalı modeller, markalar, coğrafi işaretler, geleneksel ürün adları, tasarımlar ile entegre devre topoğrafyalarının ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tescilini ve bu hakların korunması ile ilgili işlemleri yapar.
 • Zorunlu lisans işlemlerinde arabuluculuk faaliyetlerinde bulunur ve mahkemelerde bilirkişilik yapar.
 • Lisans ve devir anlaşmalarını tescil ve kayıt eder.
 • Buluşların kullanımını takip eder, yeni teknolojilerin değerlendirilmesi ile teknoloji transferinin yönlendirilmesi ve arşivlenmesi işlemlerini yapar.
 • Sınai mülkiyet alanında Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülkelerle ilişkileri yürütür, işbirliğinde bulunur.
 • Türkiye'yi Bakanlığın onayı ile uluslararası kuruluşlar nezdinde temsil eder.
 • Sınaî mülkiyet hakları ile ilgili uluslararası anlaşmaların hazırlanmasına ülke çıkarlarını koruyarak katkıda bulunur ve bu anlaşmaların Türkiye'de uygulanmasını sağlar.
 • Yurt içi ve yurt dışında teknoloji ve araştırma- geliştirme ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ve bilgi bankalarıyla işbirliği yapar, dokümantasyon merkezleri kurar, bu bilgileri kamunun istifadesine sunar.
 • Sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak yayınlar yapar.
 • Sınaî mülkiyet hakları konularında yurt içinde kişi ve kuruluşların bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi için gerekli çalışmaları yapar.
 • Sınai mülkiyet alanında yurt içinde ve yurt dışında kişi ve kuruluşlara eğitim verilmesine yönelik çalışmalar yapar, görev alanına giren konularla ilgili eğitim faaliyetlerini ve akademik çalışmaları destekler.

307-pop-up

PATENTLE TÜRKİYE - 4. ULUSAL ÜNİVERSİTELER PATENT YARIŞMASI