Meta Veri İstatistik

Patent İstatistikleri (Meta veri)

Kapsam

Bir buluş için buluş sahibine devlet tarafından verilen bir patent, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir. Patent, bu hakkı gösteren belgenin adıdır.

Patent; bilim ve teknoloji istatistikleri kapsamında yer alan temel alanlardan birisidir.

Patent başvuru sürecinde çok geniş hacimli veri üretilir. Bu veriler araştırmacılar tarafından istatistiksel göstergeler oluşturmak için kullanılır. İstatistiksel göstergelerden inovasyon faaliyetlerinin ve ofislerin ya da ülkelerin patent verme faaliyetlerinin ölçülmesi sırasında faydalanılmaktadır.

Tanım ve Kavramlar

 • Başvuru: Bir başvuru, başvuru ve buluş sahibi ile ilgili bilgileri kapsayan dilekçe ile gereklilik olan buluş konusunu açıklayan tarifname takımını kapsar.
 • Patentin Verilmesi: Patent veya faydalı model verildiğinde veya yayımlandığında, yasal olarak başvuru sahibine imtiyaz sağlayan münhasır hak sağlar.
 • TÜRKPATENT Başvurusu: Türk Patent ve Marka Kurumu’ na bir buluşun koruması için yapılan ulusal başvurudur.
 • PCT Başvurusu: Patent İşbirliği Anlaşması (Patent Cooperation Treaty) kapsamında, bir buluşun, birden çok ülkede korunması istendiği takdirde, bunu kolaylaştırmak ve ekonomik hale getirmek amacıyla üye ülkelerin yapmış olduğu bir antlaşmadır.
 • EPC Başvurusu: Avrupa Patent Sözleşmesi (European Patent Convention-Epc ) Kapsamında Avrupa Patentleri, tek bir başvuru ile EPC’ye üye ülkelerde patent elde edilebilmesine olanak sağlamaktadır.
 • Menşe Ülke: İlk başvuru sahibinin ikamet ettiği ülke anlamına gelmektedir.
 • Yerli ve Yabancı Başvuru/Tescil: Bir başvuru, ilk başvuru sahibinin ikamet ettiği ülke Türkiye ise yerli başvuru, başka bir ülke ise yabancı patent başvurusu olarak nitelendirilir. 
 • Başvuru Tarihi: Mevzuatta şekli ve kapsamı belli olan tarifname, istem/istemler, Patent verilmesi talebi, başvuru sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri ile Türkçe veya mevzuatta belirtilen yabancı dillerden biri ile yazılmış tarifname veya önceki başvuruya atıfın Kuruma verildiği tarihtir. Patent başvuru verisi, başvurunun yapıldığı tarihi temel almaktadır.
 • Patentin Tescil Tarihi: Patent verilmesi kararının Resmi Patent Bülteninde ilan edildiği tarihtir. Verilen patent tarihi, patentin verilmesi kararının Resmi Patent Bülteninde ilan edildiği tarihi temel almaktadır. Patent belge tarihidir.
 • Uluslararası Patent Sınıflandırması (International Patent Classification - IPC): Sınıflandırma, Strasburg Anlaşması tarafından teknolojinin her alanında oluşturulmuş hiyerarşik bir sistemdir. Bu sınıflandırma, teknoloji alanlarını bölümlere, sınıflara, alt sınıflara ve gruplara böler. (sekiz bölüm ve yaklaşık olarak 70000 alt sınıf). Her bir alt bölümün Arapça numaralardan ve Latin harflerinden oluşan bir sembolü bulunmaktadır. IPC sınıfları belirli aralıklar ile güncellenmektedir. Gerekli değişiklikler, anlaşma çerçevesinde oluşturulan uzmanlar komitesi tarafından yapılmaktadır. Bu sınıflandırma tekniğin bilinen durumunun araştırılmasında önem arz etmektedir.
 • Avrupa Patent Sözleşmesi (European Patent Convention-EPC): Avrupa Patent Organizasyonunu (EPO) kuran ve Avrupa patentinin verildiği taraflara yasal bir sistem sağlayan çok taraflı sözleşmedir. 5 Ekim 1973 tarihinde imzalanmış ve revize edilmiş haliyle 13 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ülkemiz bu sözleşmeye 29 Ocak 2000 tarihinde katılmıştır. EPC, her üye ülkede, o ülkede verilen bir ulusal patentin sağladığı hakların aynısını tek bir Avrupa Patenti başvurusuyla patent sahibine sağlamaktadır.
 • Patent İşbirliği Anlaşması (Patent Cooperation Treaty-PCT): Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından idare edilen Patent İşbirliği Anlaşması, uluslararası bir anlaşmadır. Pek çok ülkede başvuru yapılmasına olanak veren bir sistemdir. İlk yapılan uluslararası bir başvuru ile pek çok sayıda ülkede patent koruması sağlanabilmektedir. Yapılan başvuru daha sonra ulusal safhaya girerek o ülkenin ulusal mevzuatına göre patentlenir.
 • Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (World Intellectual Property Organization- WIPO): WIPO, iki temel amaca sahip Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış bir kuruluşudur. Bu amaçlardan biri, dünya genelinde fikri mülkiyetin korumasını desteklemek, diğeri WIPO’ nun yönettiği anlaşmalar tarafından oluşturulan fikri mülkiyet Birlikleri arasında idari işbirliğini sağlamaktır.
 • Avrupa Patent Ofisi (The European Patent Office - EPO): Avrupa patent Sözleşmesi ile kurulan bölgesel ofislerden biridir. Üye ülkeler için Avrupa patentleri verilmesi ile sorumludur. EPO ayrıca, uluslararası bir araştırma otoritesidir.

Coğrafi Kapsam

İstatistikler, Türkiye ve İBBS Düzey 2’ye göre yayımlanmaktadır.

Veri Derleme Yöntemi

Veriler, Türk Patent ve Marka Kurumu idari kayıtlarından derlenmektedir.

Veri Kaynakları

Yayımlanan patent verileri Türk Patent ve Marka Kurumu veritabanından alınmıştır.

Periyodu

Veriler aylık olarak yayımlanır. Her senenin başında yıllık olarak yayımlanır.

Yayımlanma Zamanı

Referans periyodu ile verinin yayımlanması arasındaki süre 20 gündür.


Faydalı Model İstatistikleri (Meta veri)

Kapsam

Faydalı model, belirli bir süre için buluş sahibine ve ya başvuru sahibine verilen patent haklarının özelleştirilmiş bir biçimidir. Faydalı model belgesinin verilebilmesi bir başvurunun “yenilik” ve “sanayiye uygulanabilir olma” niteliklerine sahip olması gerekir. Bazı ülkelerde faydalı model için, “petty patent”, “short-term patent” ve “innovation patent” terimleri kullanılmaktadır.

Faydalı model; bilim ve teknoloji istatistikleri kapsamında yer alan temel alanlardan birisidir.

Tanım ve Kavramlar

 • Başvuru: Bir başvuru, başvuru ve buluş sahibi ile ilgili bilgileri kapsayan dilekçe ile gereklilik olan buluş konusunu açıklayan tarifname takımını kapsar.
 • Faydalı Modelin Verilmesi: Patent veya faydalı model verildiğinde veya yayımlandığında, yasal olarak başvuru sahibine imtiyaz sağlayan münhasır hak sağlar.
 • TÜRKPATENT Başvurusu: Türk Patent ve Marka Kurumu' na bir buluşun koruması için yapılan ulusal başvurudur.
 • PCT Başvurusu: Patent İşbirliği Anlaşması (Patent Cooperation Treaty) kapsamında, bir buluşun, birden çok ülkede korunması istendiği takdirde, bunu kolaylaştırmak ve ekonomik hale getirmek amacıyla üye ülkelerin yapmış olduğu bir antlaşmadır.
 • Menşe Ülke: İlk başvuru sahibinin ikamet ettiği ülke anlamına gelmektedir.
 • Yerli ve Yabancı Başvuru/Tescil: Bir başvuru, ilk başvuru sahibinin ikamet ettiği ülke Türkiye ise yerli başvuru, başka bir ülke ise yabancı patent başvurusu olarak nitelendirilir.
 • Başvuru Tarihi: Mevzuatta şekli ve kapsamı belli olan tarifname, istem/istemler, tarifnamede, istemlerde atıf yapılan resimlerin Kurum’ a veriliği tarihtir. Faydalı model başvuru verisi, başvurunun yapıldığı tarihi temel almaktadır.
 • Faydalı Modelin Tescil Tarihi: Faydalı modelin verilmesi kararının Resmi Patent Bülteninde ilan edildiği tarihtir. Verilen faydalı model verisi, faydalı modelin verilmesi kararının Resmi Patent Bülteninde ilan edildiği tarihi temel almaktadır.
 • Uluslararası Patent Sınıflandırması (International Patent Classification - IPC): Sınıflandırma, Strasburg Anlaşması tarafından teknolojinin her alanında oluşturulmuş hiyerarşik bir sistemdir. Bu sınıflandırma, teknoloji alanlarını bölümlere, sınıflara, alt sınıflara ve gruplara böler. (sekiz bölüm ve yaklaşık olarak 70000 alt sınıf). Her bir alt bölümün Arapça numaralardan ve Latin harflerinden oluşan bir sembolü bulunmaktadır. IPC sınıfları belirli aralıklar ile güncellenmektedir. Gerekli değişiklikler, anlaşma çerçevesinde oluşturulan uzmanlar komitesi tarafından yapılmaktadır. Bu sınıflandırma tekniğin bilinen durumunun araştırılmasında önem arz etmektedir.
 • Patent İşbirliği Anlaşması (Patent Cooperation Treaty-PCT): Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından idare edilen Patent İşbirliği Anlaşması, uluslararası bir anlaşmadır. Pek çok ülkede başvuru yapılmasına olanak veren bir sistemdir. İlk yapılan uluslararası bir başvuru ile pek çok sayıda ülkede patent koruması sağlanabilmektedir. Yapılan başvuru daha sonra ulusal safhaya girerek patent başvurusu o ülkenin ulusal mevzuatına göre patentlenir.
 • Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (World Intellectual Property Organization- WIPO): WIPO, iki temel amaca sahip Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış bir kuruluşudur. Bu amaçlardan biri, dünya genelinde fikri mülkiyetin korumasını desteklemek, diğeri WIPO’ nun yönettiği anlaşmalar tarafından oluşturulan fikri mülkiyet Birlikleri arasında idari işbirliğini sağlamaktır.

Coğrafi Kapsam

İstatistikler, Türkiye ve İBBS Düzey 2’ye göre yayımlanmaktadır.

Veri Derleme Yöntemi

Veriler, Türk Patent ve Marka Kurumu idari kayıtlarından derlenmektedir.

Veri Kaynakları

Yayımlanan patent verileri Türk Patent ve Marka Kurumu veritabanından alınmıştır.

Periyodu

Veriler aylık olarak yayımlanır. Her senenin başında yıllık olarak yayımlanır.

Yayımlanma Zamanı

Referans periyodu ile verinin yayımlanması arasındaki süre 20 gündür.


Tasarım İstatistikleri (Meta veri)

Kapsam

Tasarım, bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.

Tasarım tescili, ürünün görünüm özelliklerini koruma altına alan bir sistemdir. Ürünün işlevi koruma kapsamına dahil edilmemektedir.

Tasarım; bilim ve teknoloji istatistikleri kapsamında yer alan temel alanlardan birisidir.

Tanım ve Kavramlar

 • Başvuru: Başvuru, başvuru sahibinin kimlik bilgileri ile tescil edilecek tasarıma ait bilgilerin ve diğer hususların ilgili Yönetmelik esasları çerçevesinde sunulduğu dokümandır.
 • Tescil: Tasarım tescil edildiğinde, başvuru sahibine yasal olarak verilen bütün haklardır.
 • Menşe Ülke: Tasarım verilerinin yerli ve yabancı olarak sınıflandırılmasında kullanılır. Menşe ülke, tasarım başvuru dokümanında belirtilen başvuru sahibinin adresine göre belirlenir.
 • Yerli ve Yabancı Başvuru: Yerli ve yabancı endüstriyel tasarım başvuruları, başvuru sahibinin adres bilgilerine bakılarak ayrıştırılır. Şayet başvuru sahibi adres bilgisi Türkiye’ye aitse başvuru yerli, yabancı adres bilgisi ile yapılan bir başvuru söz konusu ise yabancı başvuru olarak işleme alınmaktadır.
 • Yerli ve Yabancı Tescil: Yerli ve yabancı tasarım başvurularının tescili sonucu verilen tescil türüdür.
 • Başvuru Tarihi/Tescil Tarihi: Tasarım başvuru verisi, başvurunun yapıldığı tarihi; tasarım tescil verisi, endüstriyel tasarımın yayınlandığı tarihi temel almaktadır.
 • Locarno Sınıflandırması (Locarno Classification): Locarno sınıflandırması, WIPO tarafından yönetilen ve 1968 yılında imzalanan çok taraflı Endüstriyel Tasarımların Uluslar arası Sınıflandırmasına Dair Locarno Anlaşması’ nı temel almaktadır. Sınıflandırma, 32 sınıftan ve 219 alt sınıftan oluşmaktadır. Sınıflandırma sisteminin düzenli olarak gözden geçirilmesi görevi, anlaşma kapsamında oluşturulan ve taraf ülkelerin tümünün temsil edildiği uzmanlar komitesine tarafından yerine getirilmektedir.
 • Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (World Intellectual Property Organization- WIPO): WIPO, iki temel amaca sahip Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış bir kuruluşudur. Bu amaçlardan biri, dünya genelinde fikri mülkiyetin korumasını desteklemek, diğeri WIPO’ nun yönettiği anlaşmalar tarafından oluşturulan fikri mülkiyet Birlikleri arasında idari işbirliğini sağlamaktır.

Coğrafi Kapsam

İstatistikler, Türkiye ve İBBS Düzey 2’ye göre yayımlanmaktadır.

Veri Derleme Yöntemi

Veriler, Türk Patent ve Marka Kurumu idari kayıtlarından derlenmektedir.

Veri Kaynakları

Yayımlanan tasarım verileri Türk Patent ve Marka Kurumu veritabanından alınmıştır.

Periyodu

Veriler aylık olarak yayımlanır. Her senenin başında yıllık olarak yayımlanır.

Yayımlanma Zamanı

Referans periyodu ile verinin yayımlanması arasındaki süre 20 gündür.


Coğrafi İşaret İstatistikleri (Meta veri)

Kapsam

Coğrafi işaret, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir.

Coğrafi işaret tescilinin amacı; yerel üretimi ve kırsal kalkınmayı desteklemek, geleneksel bilgi ve kültürel değerleri korumak, turizme katkıda bulunmak, ürün taklitçiliği ile mücadele etmektir.

Coğrafi işaret, bilim ve teknoloji istatistikleri kapsamında yer alan temel alanlardan birisidir.

Tanım ve Kavramlar

 • Başvuru: Başvuru sahibi, tescile konu yöresel özelliklere sahip ürünün ayırt edici özelliklerinin bilimsel araştırmaya bağlı olarak tanımlandığı, üretim alanının belirlendiği, üretim metodunun ayrıntılı olarak açıklandığı ve denetim esaslarının belirtildiği bilgileri kapsayan formdur.
 • Tescil: Bir coğrafi işaret başvurusunun TÜRKPATENT kayıtlarında koruma altına alınması ve bundan dolayı koruma hakkının verilmesidir.
 • Başvuru Tarihi: Coğrafi işaret başvuru verisi, başvurunun yapıldığı tarihi temel almaktadır.
 • Tescil/Koruma Tarihi: Koruma hakkı kazanan coğrafi işaretin başvurusunun yapıldığı tarihtir.
 • Coğrafi kapsam

İstatistikler, Türkiye’ ye göre yayımlanmaktadır.

Veri derleme yöntemi

Veriler, Türk Patent ve Marka Kurumu idari kayıtlarından derlenmektedir.

Veri kaynakları

Yayımlanan coğrafi işaret verileri Türk Patent ve Marka Kurumu veritabanından alınmıştır.

Periyodu

Veriler yıllık olarak yayımlanır.

Yayımlanma zamanı

Referans periyodu ile verinin yayımlanması arasındaki süre 20 gündür.

Patent

307-pop-up

PATENTLE TÜRKİYE - 4. ULUSAL ÜNİVERSİTELER PATENT YARIŞMASI